Kysymys: Koska ja kuinka moniavioisuus kirkossa alkoi?

Etusivu

Note: This is an excerpt from a work in preparation on LDS plural marriage. This chapter draft is provided for the use of FAIR and its readers. (C) 2007-2008 GL Smith. No other reproduction is authorized.

Kysymys: Koska ja kuinka moniavioisuus kirkossa alkoi?

Koska ja miten moniavioisuus kirkossa alkoi?

Kritiikin lähteet • George D. Smith, Nauvoo Polygamy [3]: "...but we called it celestial marriage" (Salt Lake City: Signature Books, 2008), [1]. ( Index of claims , (Detailed book review))

Moniavioisuuden alku

Siitä vähästä mitä tiedämme suurin osa tulee myöhemmistä lähteistä. Myöhemmät muistot eivät ole käyttökelvottomia, mutta muistikuvat voivat muuttua. Niihin voivat vaikuttaa ihmisten myöhemmät toiveet ja halut. Tällaista tietoa on käsiteltävä varoen. On silti joitakin hajallaan olevia todisteita niin, että voimme tehdä muutamia alustavia yhteenvetoja. Ensimmäinen kerta MAP-kirkko kohtasi moniavioisuuden, kun Joseph käänsi Mormonin kirjaa v. 1829. MKssa Nefiläinen profeeta Jaakob nuhteli kansaansa monien vaimojen ja jalkavaimojen tähden. Jaakob kielsi moniavioisuuden ja julisti, että yksiavioisuus on sääntö paitsi: “Jaakob 2: 30 Sillä jos minä tahdon hankkia itselleni jälkeläisiä, sanoo Herra Sebaot, minä annan käskyn kansalleni; muuten kuulkoon se tätä.” [4] 1 Ei ole selvää ajattelivatko ensimmäiset pyhät olevansa säännön poikkeus siihen asti, kunnes Joseph alkoi opettaa moniavioisuudesta. Toukokuussa 1843 Hyrum Smith, joka ei vielä ollut omaksunut Josephin moniavioisuus -lakia, yritti vastustaa moniavioisuushuhuja lainaamalla Jaakobin 2. kirjan sanoja. [2]

Ilmoitus?

Ei ole säilynyt mitään sen aikaista aikakirjaa, josta näkisi koska Joseph ensimmäisen kerran opetti moniavioisuutta tai koska hän ensi kerran sai siitä ilmoituksen. Yhden todisteen on Brigham Yound antanut, kun hän sanoi Oliver Cowderyn ja Joseph Smithin saaneen ilmoituksen v. 1829, jolloin he käänsivät Mormonin kirjaa. [3] Useimmat tutkijat ovat hylänneet tämän varhaisen ajankohdan. Brigham ei ollut vielä silloin edes kirkon jäsen, joten hänen olisi pitänyt kuulla tuo joltakin toiselta. Hän on saattanut hyvinkin ymmärtää ajoituksen väärin. Mormonin kirjassa ei ole mitään, joka puolustaa moniavioisuutta, joten siellä ei ole paljoakaan, joka olisi inspiroinut Josephia ja Oliveria kysymään asiasta. Tuo ajankohta olisi ollut ennen Josephin ja Oliverin ensimmäisiä yhteisiä ilmoituksia kasteesta, pappeudesta ja muista asioita. Päiväkirja jossa mainitaan v. 1829 voi olla väärässä, sillä on toinen aikaisempi, jossa Brigham Yougin sanoo Josephin saaneen näkynsä “niin aikaisin kuin 1831”.[4] Myös muu todistusaineisto viittaa vuoteen 1831. Helmi – maaliskuussa 1831 [5] Joseph Smith aloitti innoitetun Raamatun käännöksensä. Hubert Howe Bancroft oli ensimmäinen, joka ehdotti tätä teoriaa [6] ja Joseph Noble [7], B.H. Roberts [8] ja Joseph Fielding Smith [9] olivat samaa mieltä. Vanhan testamentin patriarkkojen moniavioisuuden harjoittaminen tuntuu olevan parempi syy siihen, että Joseph kysyi Herralta moniavioisuudesta, koska Mormonin kirjan kanta oli niin kielteinen.

Josephin ensimmäinen maininta opista

W.W. Phelpsin kirjoittama kirje monta vuotta myöhemmin tukee vuotta 1831. Phelps kirjoittaa, että 17 heinäkuuta 1831 Herra sanoi Josephille: “Tahtoni on, että ottaisit vaimoiksesi laamanilaisia tai nefiläisiä, jotta heidän jälkeläisistään tulisi valkoisia, ihania ja oikeutta rakastavia.“ Phelps kertoi kysyneensä kolme vuotta myöhemmin Josephilta, kuinka tämä käsky täytettäisiin, johon Joseph vastasi: “Samoin kuin kuin Abraham otti Hagarin ja Keturan ja Jaacob otti Rachelin, Bilhan ja Zilphan, ilmoituksen kautta.” [10] Phelpsin sanat ovat peräisin Ezra Boothilta, mormoniluopiolta. Booth kertoo Josephin saaneen marraskuussa 1831 ilmoituksen, joka käski avioliittoon alkuasukkaiden kanssa, vaikka siinä ei puhuta mitään moniavioisuudesta. [11] Koska Josephin selitys Phelpsille tuli kolme vuotta myöhemmin, ei siitä ole apua ilmoituksen ajan selvittämisessä. Voi olla, että Joseph ei täysin ymmärtänyt saamansa heinäkuun 1831 ilmoituksen tärkeyttä, eikä myöskään Phelps sitä ymmärtänyt sen paremmin. Toisaalta Orson Pratt kertoi, että Joseph kertoi joillekin alkuaikojen jäsenille v. 1831 ja 1832, että moniavioisuus oli oikea periaate, mutta sen aika ei vielä ollut. [12] Lyman Johnson kuuli myös useaan kertaan opista Josephilta v. 1831 [13] Niinpä eräs hänen vaimoistaan muisti, että 1831 vuoden lopulla Josephia oli käsketty ottamaan hänet vaimokseen. [14] Mosiah Hancock raportoi, että hänen isälleen opetettiin moniavioisuutta v. 1832 keväällä. [15] Joidenkin kirjoittajien mielestä Phelpsin myöhemmät kirjoitukset eivät sovi aiempiin. Richard Van Wagoner sanoo:

.. Phelpsin kirjettä on yleisesti pidetty mormonien moniavioisuuden aikaisimpana todisteena, mutta siinäkin on puutteensa. Esimerkiksi Phelpsin itse kirjoittama kirje vaimolleen Sallylle 16 syyskuuta 1835 ei sisällä mitään kirkon käskemästä moniavioisuudesta: ”Selestisen kuningaskunnan lakien mukaan minulla ei ole oikeutta kehenkään muuhun naiseen tässä maailmassa eikä tulevassa.” [16]

Minun käsitykseni on, että ongelma on ennemminkin Van Wagnerin tietojen tulkinnassa. Phelps ei sano mitään “kirkon käskemästä moniavioisuudesta” suuntaan tai toiseen. Hän vain kertoo vaimolleen, että hänellä ei ole oikeutta toiseen vaimoon. Tämä oli todella totta, koska Joseph Smith ei ollut opettanut moniavioisuutta kenellekkään toiselle elokuuhun 1835 mennessä. Oikeastaan Phelpsin huomautus vaikuttaa merkilliseltä, jos hän ei ymmärtänyt, että oli olemassa tilanteita, joissa jollakin saattoi olla oikeus toiseen vaimoon. [17]

Joseph F. Smith antoi sopusoinnussa olevan lausunnon:

Suuri ja loistava moniavioisuuden periaate paljastettiin Joseph Smithille 1831, mutta häntä kiellettiin puhumsta siitä julkisesti tai opettamasta tätä evankeliumin oppina. Tuolloin hän kertoi siitä vain kaikkein lähimmilleen. Näiden joukossa oli Oliver Cowdery ja Lyman E. Johnson, joista ajälkimmäinen uskoutui myöhemmin matkatoverilleen Vanhin Orson Pratille v. 1832. (Katso Orson Prattin todistus.) Andrew Jenson, historiallinen aikakirja 6 [Salt Lake City, Utah, May 1887]: 219) On siis olemassa joukko todisteita, jotka sanovat, että Joseph Smith tiesi moniavioisuudesta v. 1831. Tuon vuoden lopulla profeetta mahdollisesti opetti sitä pienelle ryhmälle. [18]

Loppuviitteet

 1. Jacob 2:27–30.
 2. Levi Richards Journal, 14 May 1843; cited by Richard S. Van Wagoner, Mormon Polygamy: A History (Salt Lake City: Signature Books, 1989), 54.; Linda King Newell and Valeen Tippetts Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, 2nd ed. (Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1994), 141, 332.
 3. Brigham Young, quoted in Charles L. Walker, "Diary," (Harold B. Lee Library, BYU, 1855–1902), 25–26.
 4. Journal History, 26 August 1857; cited by Hyrum Leslie Andrus, Doctrines of the Kingdom (Salt Lake City, Utah: Desert Book Co., 1999), 489n436.
 5. Robert J. Matthews, "A Plainer Translation": Joseph Smith's Translation of the Bible, a History and Commentary (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1975), 64–67. Also discussed in Danel W. Bachman, "A Study of the Mormon Practice of Polygamy before the Death of Joseph Smith" (Purdue University, 1975), 67 and Danel W. Bachman, "New Light on an Old Hypothesis: The Ohio Origins of the Revelation on Eternal Marriage," Journal of Mormon History 5 (1978): 24. This view is endorsed by Todd Compton, "Fanny Alger Smith Custer: Mormonism's First Plural Wife?," Journal of Mormon History 22/1 (Spring 1996): 178–181.
 6. Bachman, "New Light on an Old Hypothesis," 22n11 notes that Roberts' History of the Church introduction (5:xxix) and Hubert Howe Bancroft, History of Utah (San Francisco: A.L. Bancroft Co., 1889), 161 were the first to posit the role of Joseph's revision of the Bible in the plural marriage revelation.
 7. Joseph Noble, cited in Millennial Star 16:454.
 8. Joseph Smith, History of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, ed. Brigham H. Roberts, 7 vols. (Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1980), 5:xxix.
 9. Joseph F. Smith at funeral of Elizabeth Ann Whitney; cited in Deseret Evening News (18 February 1882).
 10. W.W. Phelps, Letter to Brigham Young, 1861, original in Church Archives, emphasis in original; cited by B. Carmon Hardy, Doing the Works of Abraham: Mormon Polygamy: Its Origin, Practice, and Demise, Kingdom in the West: The Mormons and the American Frontier (Norman, Okla.: Arthur H. Clark Co., 2007), 36–37
 11. Ezra Booth, Letter to the editor, Ohio Star (10 November 1831).
 12. Orson Pratt, "Celestial Marriage," Journal of Discourses [1], reported by David W. Evans (7 October 1869), Vol. 13 (London: Latter-day Saint's Book Depot, 1871), 192–193.
 13. Lyman Johnson as recounted by Orson Pratt, reported in “Report of Elders Orson Pratt and Joseph F. Smith," Millennial Star 40/50 (16 December 1878): 788; cited in Bachman, "Mormon Practice of Polygamy", 56.
 14. Mary Elizabeth Rollins Lightner to Emmeline B. Wells, Summer 1905, LDS Archives; cited by Newell and Avery, Mormon Enigma, 65.
 15. Todd Compton, In Sacred Loneliness: The Plural Wives of Joseph Smith [2](Salt Lake City: Signature Books, 1997), 644. ( Index of claims ); citing Mosiah Hancock Autobiography, 61–62.
 16. Richard S. Van Wagoner, Mormon Polygamy: A History (Salt Lake City: Signature Books, 1989), 3n2.
 17. Phelps would publicly teach the idea of eternal marriage soon thereafter: "[W]e came into this world and have our agency, in order that we may prepare ourselves for a kingdom of glory; become archangels, even the sons of God where the man is neither without the woman, nor the woman without the man in the Lord…" - WW Phelps to O[liver] Cowdery, "Dear Brother in the Lord," Latter-day Saint Messenger & Advocate 1/9 (June 1835): 130. See discussion of the Phelps material in Bachman, "New Light on an Old Hypothesis," 28–29
 18. Joseph F. Smith (comment made 4 March 1883) in "Utah Stake Historical Record, 1877–1888," LDS Archives;Richard and Pamela Price, Joseph Smith Fought Polygamy—Vision Articles [from Vision Magazine, Vol. 32–46, 48–51, 53–56], vol. 2 (E-book: Price Publishing Company, n.d.), "LDS Leaders Accused Oliver Cowdery of Polygamy".