Ensimmäsien näyn kritisointi

Etusivu

Ensimmäinen näky

FAIRMormon Jump to: navigation, search Copyright © 2005–2010 Foundation for Apologetic Information and Research. The content of this page may not be copied, published, or redistributed without the prior written consent of FAIR.

FAIR: Myöhempien aikojen Jeesuksen Krsituksen Kirkon puolustusta vuodesta 1997

Kirkon vastaus

Kymmenen vuoden aikana 1832.42 Joseph Smith kirjoitti tai saneli ainakin neljä ensimmäisen näyn verisota. Nämä kertomukset ovat monin tavoin yhteneviä, mutta niissä on myös eroavuutta korostuksen tai yksityiskohtien suhteen. Nämä eroavuudet ovat toisarvoisia. Nämä kertomukset yhdessä antavat tarkemman kuvan tapahtuneesta. 1838 kertomus, joka löytyy Kallisarvoisesta helmestä, on kirkon yleisimmin käyttämä. Ensimmäisen näyn eri kertomuksista toistaiseksi vain englanniksi: [1]


Yleiskatselmus:


Joseph Smithin väite, että hän näki Isän ja Pojan 1820, on aiheuttanut paljon kritiikkiä. Seuraava artikkelisarja käsittelee kriitikkojen erilaisia väitteitä ensimmäisestä näystä. Alla olevat linkitetyt artikkelit auttavat lukijaa huomaamaan joitakin Joseph Smithin ensimmäistä näkyä vastaan tehtyjen väitteiden heikkouksista. Joitakin näitä väitteistä on esillä nykyisissä antimormoni kirjoituksissa, joita jaellaan mm. lähellä Sacret Grovea Palmyrassa New Yorkisa.

Päälähteet Josephin ensimmäisen näyn kertomuksiin

1832 kertomus on kaikkein aikaisin tunnetuista ensimmäisen näyn kertomuksista, jotka Joseph Smith on kirjoittanut. Lähde: Joseph Smith Letterbook 1, pp. 1-6. Published in: Dean Jessee, Personal Writings of Joseph Smith.

1835 Kertomus - Tämä on Joseph Smithin päiväkirjasta. Hän kuvaa näkyään Robert Matihiakselle, joka tunnettiin myös "Josuah "Juutalainen pappi" nimellä. Lähde: Joseph Smith Diary (1835–1836), original in Joseph Smith Collection, LDS Church Archives, Salt Lake City, Utah. Published in: Dean Jessee, Personal Writings of Joseph Smith.

1838-39 Kertomukset Joseph Smith ryhtyi muutaman muun henkilön kanssa kokoamaan kattavaa historiikkia kirkosta keväällä 1838.

2842 Wentworth-kirjeessä Vuonna 1842 Chicago Democrat -lehden päätoimittaja John Wentworth pyysi Joseph Smithiä antamaan lyhyen kuvauksen kirkon historiasta ja opeista.

1844 Joseph Smith kertoi ensimmäisestä näystään myös Saksasta lähtöisin olevalle Alexander Neibaurille 24. toukokuuta 1844. Neibaur tallensi tämän selostuksen päiväkirjaansa.


Joseph Smithin ensimmäinen näky Wikipediassa: FAIRin analyysi ensimmäisestä näystä


Piilotteliko kirkko ensimmäisen näyn kertomuksia?

Joskus kriitikot väittävät MAP-kirkon piilotelleen Joseph Smithin ensimmäisen näyn niitä kertomuksia, jotka eivät ole virallisia. Seuraava seitsenosainen tietokonetiedosto (jonka valmisti FAIRin vapaaehtoinen työntekijä Edward Jones) esittää selvästi, että näin ei ollut asian laita. Ensimmäisen näyn eri versiot ovat olleet laajalti tiedossa MAPn lähdekirjallisuudessa koko 1900 luvulta lähtien.

First Vision Publications

  • LDS-Authored Publications (1910-1968) [2]
  • LDS-Authored Publications (1969-1978) [3]
  • LDS-Authored Publications (1979-1983) [4]
  • LDS-Authored Publications (1984-1989) [5]
  • LDS-Authored Publications (1990-1997) [6]
  • LDS-Authored Publications (1998-2003) [7]
  • LDS-Authored Publications (2004-Present)


Ensimmäsitä Näkyä edeltävää

Metodistien herätyskokoukset Palmyran alueella. Kriitikot väittävät, että Joseph Smithillä ei ollut mitään yhteyttä Metodisteihin ennen kuin 1824-25 Palmyrassa, ja väite että erityinen kuiihtymys alkoi Metodisteista 1820 on väärin." [8]

Uskonnollinen kiihtymys 1820 Kriitikot väittävät että mitään uskonnollista herätystä ei ollut Palmyrassa tai New Yorkissa 1820. Toisin kuin Joseph Smith väittää että tuolloin olisi ollut "tavatonta kuohuntaa uskonnon asioissa ... Tosiaankin, se näytti koskettaneen koko aluetta," Joseph Smithin historia 1:5 [9] [10]

Smithien koti ja asunto 1820 Kriitikot väittävät, että Josephin kertomuksessa on epätrkkuuksia koskien sitä, mitä perheelle tapahtui aikaisemmin. Epätarkkuudet leimaavat hänen näkynsä mahdottomiksi eikä ole mitäan todisteita siitä, että Smithin perhe olisi ollut Palmyrassa 1820 uskonnollisen herätyksen ja ensimmäsien näy aikoina. [11]

Näky

Josephin kertomat ensimmäisen näyn versiot Joseph Smith kertoi useita erilaisia versioita Ensimmäisestä näystä. Kriitikot väittävät että hän muutti ja muotoili kertomustaan ajan myötä, ja täten hän ei koskaan saanut näkyä. Katso myös: Alkuperäiset lähteet: Ensimmäisen näyn eri versiot

Paavalin kertomuksien eroja Apostoli Paavali kertoi myös useamman kuin yhden version näystään Ylösnousseesta Jeesuksesta Damaskoksen tiellä. AIvan kuten Joseph Smithinkin versiot eroavat Paavalinkin versiot toisistaan joissakin kohdin, nutta sanoma itsessään on sama.

Kysymys: Ovatko kreikkalaiset tutkijat selvittäneet ristiriitaisuudet Paavalin näkyjen eri kertomusten kohdalla? Kirkon lahkoutuneet vastustajat hyväksyvät Paavalin useat versiot näystään totuutena, vaikka Raamattu näyttää niiden olevan selvästi ristiriitaisia. Vastustajat kieltävät kuitenkin Joseph Smithin vastaavat kirjoitusten muunnokset. Kirkon jäsenet ovat jo kauan osoittaneet tuon olevan selvä kakoisstandardi lukijan saamiseksi heti alkuun negatiivisiksi Joseph Smithin suhteen. Jotkut kriitikot ovat alkaneet esittää, ettei ristiriitaisuutta Paavalin näkyjen eri versioissa olisikaan. Näin siksi, että vertailu Joseph Smithiin on niin osuvaa.

Kysymys: OL 84 sanoo, että Jumalaa ei voi nähdä ilman pappeutta? Kriitikot esittävät, että Joseph Smith väittää nähneensä Jumalan 1820 ja että hän sai pappeuden 1829. Mutta tekstissä, joka on vuodelta 1832 (OL 84:21-22), sanotaan, että kukaan ei voi nähdä Jumalaa, jollei hänellä ole pappeutta. Siksi kriitikot väittävät Joseph Smithin sanovan itseään vastaan, ja että tämä on todisteena sitä vastaan, että Jumala kutsui hänet todelliseksi profeetaksi.

Ensimmäisen näyn jälkeiset tapahtumat

Kysymys: Ei viitteitä ensimmäiseen näkyyn 1830 luvun julkaisuissa? Kriitikot väittävät, että 1838 julkaistuun ensimmäisen näyn kanonisoituun versioon ei ole viitteitä yhdessäkään 1830 luvun julkaistussa materiaalissa ja että missään tämän ajan julkaisussa ei mainita Josephin nähneen Isän ja Pojan. He myös väittävät, että se olisi julkaistu sen ajan sanomalehdissä.

Kysymys: Ei viittauksia ensimmäsieen näkyyn ennen 1877? Kriitikot väittävät: ”Ennen Brigham Youngin kuolemaa 1877 ensimmäsestä näystä oli erittäin harvoin mainintaa mormonien julkaisuissa.” Tämä väite vihjaa, että kirkon jäsenet eivät tunteneet ensimmäisen näyn kertomusta ennen kuin myöhään 1900. luvulla. Pitkä versio

Kysymys: Eikö ollut mainintaa ensimmäisestä näystä ei-mormonien kirjallisuudessa ennen vuotta 1843? Kirkon ulkopuolisessa kirjallisuudessa ei ole mainintaa ensimmäsisestä näystä ennen 1843. Jos ensimmäisen näyn kertomus olisi ollut tuttu ihmisille ennen 1840 (kun Orson Pratt julkaisi lentolehtisensä), anti- mormonit olisivat varmaankin siepanneet sen todisteeksi siitä, että Joseph Smith valehteli. Keskeistä: Ei mainintaa kirkon ulkopuoleisessa kirjallisuudesa ennen 1843?

Lähetyssaarnaajat 1820 sanovat Joseph Smithin nähneen “Jumalan” Kriitikot ovat väittäneet, että vain siksi, että MAP-lähetyssaarnaajat opettivat 1. Marraskuuta 1830, että Joseph Smith oli aiemmin nähnyt itse “Jumalan”, ei voida olettaa sen olleen Isä-Jumalan, koska Mormonin kirja (valmistuminen 11 kesäkuuta 1829) viittaa Jeesukseen Kristukseen “iankaikkisena Jumalana” (2 Nefi 26:12). Väitetään että tämä todiste osoittaa, että Joseph Smith käsitti Jeesuksen olleen “Jumala”, Lähetyssaarnaajien lausunto voi tarkoittaa, että he yksinkertaisesti tarkoittivat Joseph Smithin nähneen Vapahtajan - ei välttämättä Isää. Keskeistä: Lähetyssaarnaajien lausunto 1830 siitä, että Joseph näki “Jumalan”

Eikö ole olemassa ennen 1838 olevia todisteita näystä Isästä ja Pojasta? Kriitikot väittävät, että sen aikaisissa sanomalehdissä, päiväkirjoissa, MAP-julkaisuissa tai kirjoituksissa ei ole lainkaan mainittu Josephin nähneen Isää ja Poikaa ennen vuotta 1838.

Joseph Smith ei tiennyt oliko Jumalaa olemassa 1823? Kriitikot väittävät, että Kirklandissa Ohiossa 1835 julkaistujen dokumenttien mukaan profeetta Joseph Smith ei vuonna 1823 tiennyt oliko Jumalaa olemassa. Tämä teksti on todistus siitä, että joseph Smith yksinkertaisesti keksi koko ensimmäinen näky -kertomuksen, joka tapahtui 1820.

Lucy Mack Smith ja presbyteerit 1823 Kriitikot väittävät, että koska Palmyrassa New Yorkissa oli herätystä 1824-1825, joka sopii Joseph Smithin viralliseen kirkon historian kuvaukseen, hänen on täytynyt vahingossa sekoittaa tämä 1820 vuoden tapahtumiin, joten profeetan äiti liittyi presbyteereihin Alvin Smithin kuoltua myöhään 1823. Tämä on vastoin Joseph Smithin lausuntoa siitä, että hän liittyi 1820, joten Josephin ensimmäinen näky ei ole voinut tapahtua ennen 1823.

Liittyikö Joseph muihin kirkkoihinvastoin hänen saamiaan ohjeita ensimmäisen näyn aikana? Kriitikot väittävät, että Joseph Smith liittyi metodisteihin, presbyteereihin ja babtisteihin 1820 ja 1830 vuosien välillä välittämättä 1838 historiassaan olevasta Jumalan antamasta käskystä (jonka hän sai 1820 ensimmäisessä näyssään) olla liittymättä mihinkään kirkkoon.

Ristiriitaisuus muiden kirkkojen vääryydestä Vuoden 1832 ensimmäisen näkynsä kertomuksessa Joseph Smith sanoi: “ Sain selville tutkiessani kirjoituksia, että ihmiskunta ei tullut Herran luokse, vaan että he olivat harhaantuneet oikeasta totuudesta ja elävästä uskosta, eikä ollut mitään ryhmää tai ryhmäkuntaa, joka rakentui Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, joka oli kirjoitettuna Uudessa testamentissa. “ Mutta vuonna 1835 hän sanoi: “En tiennyt mikä ryhmäkunnista oli oikea tai mikä väärä.” Kriitikot vïttävät täten, että ensimmäsen näyn kertomukset muuttuivat ajan kuluessa. Keskeistä: Ristiriitaisuutta siitä olivatko kaikki kirkot vääriä.

Ensimmäinen näky keksitty, jotta se antaisi enemmän ”jumalallista arvovaltaa Kriitikot väittävät, että Joseph Smith päätti julkaistuaan Mormonin kirjan yleisölle, että hän tarvitsi “Jumalallista arvovaltaa”, jotta hänen väitteensä uskonnollisena johtajana olisivat oikeutettuja. Siksi väitetään, että hän keksi ensimmäinen näky -kertomuksen, jotta hänellä olisi enemmän arvovaltaa, kuin minkä “enkelin“, joka toi hänelle kultalevyt, näkeminen antoi.

Kysymys: Muuttuiko ensimmäinen näky -kertomus tarkemmaksi ja värikkäämmäksi 1832 jälkeen? Jotkut väittävät, että Joseph Smithin ensimmäinen näky -kertomus muuttui tarkemmaksi ja värikkäämmäksi sen ensimmäisen tallentamisen jälkeen 1832.

Oliko 1838 kertomus muunneltu johtajuuskriisin lopettamiseksi? Kriitikot väittävät, että 1838 Joseph Smith muutti henkilökohtaista historiaansa siten, että ilmoitus tuli Jumalalta ja Jeesukselta Krsitukselta enkelin sijaan. Hänen motiivinsa muutokseen oli, jotta hän saisi vankemman johtajan aseman, koska johtajuuskriisi oli juuri puhjennut ja monet luopuivat kirkosta sen tuloksena.


Additional First Vision issues Lisätietoa Ensimmäisestä näystä OL 121:28 vastustaa näkyä?In 1839 Joseph Smith received a revelation from God in which it was stated that the time would come "in the which nothing shall be withheld, whether there be one God or many gods they shall be manifest" (D&C 121:28). This was an "unnecessary revelation," since according to the official LDS Church First Vision account Joseph Smith supposedly knew that there was more than one God since 1820. This information counts as evidence that the Prophet's story was fraudulent. Isä: Henki vastaan ruumis When the first edition of the Doctrine and Covenants was published in 1835 it portrayed God the Father as a personage of spirit whereas Jesus Christ was portrayed as a personage of tabernacle, or one having a physical body. Yet the official LDS First Vision story portrays the Father as a physical Being. Josephin näkemät Persoonat Lisat henkilöistä jotka ilmestyivät Profeetta Joseph Smithille näyssä.


Viitteet 1. [note] Richard L. Anderson, "Parallel Prophets: Paul and Joseph Smith," Ensign (April 1985), 12. off-site

The Foundation for Apologetic Information & Research (FAIR) on voittoa hakematon organisatio joka aloitti toimintansa myöhään 1997 Puolustaakseen MAP Kirkkoa. FAIR on täynnä vapaaehtoisia, joista kaikki ovat omistautuneet MAP Kirkon puolustukseen. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Krsituksen Kirkko ei omista eikä määrää eikä vaikuta FAIRissa. Kaikki tutkimukset ja mielipiteet tällä sivustolla ovat FAIRin vastuulla eikä niitä tulisi ottaa virallisina MAP kirkon lausuntoina opista, uskosta eikä käytännöistä. Copyright © 2005–2010 Foundation for Apologetic Information and Research. Tämän sivuston sisältöä si saa kopioida, julkaista tai tehdä uudelleen ilman FAIRin lupaa. FAIR: Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon puolustusta vuodesta 1997.


Käännös MLÅ